bayrakyapi.com

SKYLiGHT SiSTEMLER

FacebookTwitterGoogle bookmarkJP-Bookmark

Skylight Sistemler, ta??y?c? konstrüksiyon üzerinde, özel alüminyum birle?im profilleri ile ana ???kl?k malzemesi olarak da dünyan?n en büyük markalar?n?n üretti?i polikarbonat levhalar ya da cam kullan?larak olu?turulur.


Çat? ???kl?klar? çe?itli formlarda ve ölçülerde uygulanabilir. Tonoz, kubbe, tek e?imli, k?rma ve piramit sistemleriyle an?lan bu temel formlar, her türlü mimari tasar?m? hayata geçirmeye olanak tan?r.

 

affordable-health.info options to their employees. margin-bottom: 0px" class="MsoNormal">Tasar?m
Tasar?m gekibimiz, ??kl???n estetik ve teknik ara?t?rmas?n? yaparak, online casinos iç mekan fonksiyonlar?n? ve iklim ko?ullar?n? göz önüne alarak en uygun projeyi üretir; ?s? ve ???k geçirgenli?i, renk ve kal?nl?k bak?m?ndan en uygun malzemeyi seçerek bilgisayar destekli haz?rlad??? çözümleri be?eniye sunar. 

 

Skylight sistemlerinden görüntüler ;


ALUMINYUM SKYLIGHT

 

ÇATI I?IKLI?I PLAST?K CAM SKYLIGHT

CAM SKYLIGHT S?STEMLER

 

TRANSLATE FOR OTHER LANGAUAGE

GOOGLE

You are here: ANASAYFA SKYLiGHT SiSTEMLER

Firma rehberi firma rehberi site ekle