bayrakyapi.com

FOTOSELLi KAPI

FacebookTwitterGoogle bookmarkJP-Bookmark

Fotosel Nedir , Fotoselli Kap? Nedir Nerelerde Kullan?l?r ;

Fotoselli kap?lar fotosel sistemi ile fotosel ise fotodirençler sayesinde olu?ur.
Fotodirençler veya LDR (lightdependentresistor) 'ler, ???k ortam?na göre de?eri de?i?en dirençlerdir. (Yayg?n halk deyimi ile "fotosel") LDR 'ler genellikle kadmiyum sülfidden (CdS) yap?lm??, maruz kald??? ???k yo?unlu?una göre de?eri de?i?en bir dirençtir. I??k yo?unlu?u dü?ünce direnç de?eri yükselir. Karanl?kta 100 kW olan de?er, gün?????nda 10 kW’a kadar dü?ebilir.

Bu sensör görünen ????a çok duyarl?d?r.CdS fotodirençlerin renk hassasiyeti insan gözüne çok benzer. Sensör siyah?, renkleri, gölgeli bölgeyi, ???k de?i?ikliklerini a?a?? yukar? insan gözü gibi alg?lar.Fotoseli kap? i?lerinde kullan?lmaktad?r.
Bu eleman?n bir kontrol kart?n?n analojik giri?ine arayüz ba?lant?s? çok kolayd?r. LDR ile seri olarak ba?lanan bir direnç yeterlidir. Her iki eleman?n aras?ndan bir gerilim ç?k??? al?n?r. Böylece, de?eri ???kla de?i?en bir gerilim bölücü bir köprü elde ederiz. Bu devre ile direnç varyasyonlar?n?, gerilim varyasyonlar?na çevirme imkan?na sahip oluruz. Transistörlü basit devrelerlede, al?nan bu farkl? sinyaller operasyonel amplifikatörler taraf?ndan i?lenebilir. LDR'ye seri ba?lanan direncin, ayarlanabilir Golden-race Boss Martin Watcher stated he was searching toward offering Ezugi’s Expensive and HTML5 mobile.the-best-casinos-online.info choices to his clients, particularly individuals in Eastern Asia and europe. de?i?ken bir direnç olmas?, foto direncin hasasl?k ayar?nda bizlere yard?mc? olur.

Bu sensörün çal??mas?n? iyile?tirmek, parazit ???nlardan korumak için  LDR'yi küçük bir siyah tüpün içine yerle?tirebiliriz. Böylece, sensör daha direktif olacakt?r. Sadece, üstüne do?rudan yönlendirilen ????? alg?layacakt?r.Fotosel yöntemi sayesinde yap?lan i?lerden biriside fotoselli kap? d?r. Günümüzde fotoselli kap? kullan?m? kolay ve ??k tasar?m? ile göz doldurmaktad?r. ?ehirlerimizdeki modülerli?in bir parças? haline gelen fotoselli kap? her alanda kullan?lmaya ba?lam?? ve özellikle estetik aç?dan ön plana ç?kmaktad?r.
Alg?lama özelli?ine sahip olan fotoselli kap? sayesinde k?? günlerinde ?s? enerjisi tasarrufuda mümkün oldu?u gibi yaz günlerinde de kliman?n etkili çal??abilmesi anlam?nda adeta bir görevli vazifesi gören fotoselli kap? i?levini tam anlam?yla görmektedir.
 

TRANSLATE FOR OTHER LANGAUAGE

GOOGLE

You are here: ANASAYFA FOTOSELLi KAPI

Firma rehberi firma rehberi site ekle