bayrakyapi.com

?n?aat Teknik Terimler Sözlü?ü


ADERANS : Yap??ma, ba?lanma

ABSORBS?YON : Emme, absorbe etme

AGREGA : Kum, çak?l, k?rmata? gibi yap? malzemelerinin ad?

APL?KASYON : Projeye göre yap? temelini arazi üzerinde oturaca?? alan? belirleme

ASMOLEN : Pi?mi? toprak, cüruf ve çimento kar???m?ndan yap?lm??, ses geçirmez, delikli briket türü.

ASMOLEN DÖ?EME : Pi?mi? toprak, cüruf ve çimento kar???m?ndan yap?lm??, ses geçirmez, delikli briket 
türünden imal edilmi? dö?eme

ATA?MAN : Proje d??? yap?lan i?lerin belirtilmesi

BETON : Kum, çak?l ya da k?rmata?, çimento, su ve gerekti?inde katk? maddeleri kullan?larak elde edilen yap? malzemesi

BRÜTBETON : Ç?plak, düzgün yüzeyli beton

AKS : ?ki yap? eleman?n?n, ortas?ndan ortas?na al?nan ölçü, uzakl?k

AL?YNMAN : Hizaya getirme, ayn? eksene getirme 

ALKAL? AGREGA REAKS?YONU : Alkali - agrega reaksiyonu, agregan?n reaktif silis bil?enleri ile çimentonun 
alkalileri (Na2O ve K2O) aras?nda olu?an kimyasal bir olay

ANKASTRE : Bir ucu sabit kiri?, gömme

APS?S : Yatay koordinat

ARTER : Ana yol

BALAST : 40-110 mm çap?nda k?rmata?

BAYPAS:Çevirme, devre d??? b?rakma, a??rtma, k?rmata??n konkasörlerde k?r?lmas? ve dane çaplar?n?n belirlenmesi i?leminde d??ar? at?lan kirli-ince toz malzeme

BEKO:Terskepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çe?it ekskavatör

B?MSBETON:Agrega olarak bims agregalar? kullan?larak, gerekti?inde kum ilave edilerek yap?lan hafif beton

B?R?M A?IRLIK:Bir malzemenin a??rl???n?n hacmine bölünmesiyle elde edilen de?er

BLOKAJ:Ta?dö?ek, 100-150 mm boyutlu ta?lar?n zemine dö?enip s?k??t?r?lmas? 

BORDÜR:Kenar ta??

BRAN?MAN:Ba?lant? kolu

Ç?ÇEKLENME:Sertle?mi? beton içindeki, çimento harc?ndaki bile?enlerin çözünüp d??ar? s?zmas? ve yüzeyde kristalle?ip birikmesi sonucu olu?an lekeler

DANS?TE:Yo?unluk

DE?ARJ:Bo?altma

DEVER: ?ç e?im 

D?LATASYON:Yap?larda deprem, ?s?, farkl? oturma gibi hareketleri kar??layabilmek için bloklar aras? b?rak?lan aral?k

DOZ:Bir kar???ma girmesi gereken miktar

DOZAJ:Ayarlama, düzenleme 

DURAB?L?TE:Kal?c?l?k, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere kar?? koymas?, dayan?m 

EKSKAVATÖR:Kazma ve yükleme makinas?

ELAST?SE MODÜLÜ:Statik hesaplamada bir gerilimin, k?salma ya da e?ilme miktar?na bölünmesi ile bulunan de?er

ETÜT:Ön çal??ma

FAY:Yer k?r???, yer çatla??

F?LLER:0,25 mm göz aç?kl?kl? kar elekten geçen ince malzeme, ta?unu, mineral toz

F?N??ER:Serme ve s?k??t?rma makinas?

F?RKETE:U harfi biçiminde bükülmü? betonarme demiri

FORE KAZIK:Bir boru çakarak, içini bo?altt?ktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe k?l?f borunun ç?kart?lmas? yöntemiyle yap?lan kaz?k

GABAR?:Yap?lacak bir binan?n imar plan?nda belirtilmi? azami yükseklik

GAZ BETON:?nce ve silisli bir agrega ve inorganik bir ba?lay?c? madde (kireç veya çimento) ile haz?rlanan kar???m?n, gözenek olu?turucu bir madde kat?larak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton

GERBER K?R???:Oynakl? (mafsall?) kiri?

GRONÜLOMETR?:Kum, çak?l, k?rmata? gibi yap? malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane da??l?m?n?n belirlenmesi. Tane ölçüm

GROBETON:Kaba beton, dü?ük dozlu demirsiz beton

HARÇ:Kargir duvarlar ile iç ve d?? s?valar?n yap?m?nda kullan?lan ve mineral esasl? bir ba?lay?c?, harç kumu, su ve gerekti?inde ilave edilen katk? maddelerinin uygun oranlardaki kar???mlar? ile olu?turulan bir yap? malzemesi

?NTEGRAL:Tümlev olarak da bilinir. Matematikte türevi [Dg(x)] verilen bir f(x) fonsiyonuna e?it olan bir g(x) fonksiyonu bulma tekni?i

?NCEL?K MODÜLÜ:Agrega gradasyon özelli?i hakk?nda bilgi saglayan ampirik bir say?sal de?erdir
?ncelik modülü = Elek üzerinde kalan agregan?n y?????ml? yüzdesi / 100

?ST?NAT DUVARI:Dayanma duvar?

KAP?LER BO?LUK:K?lcal bo?luk

KARKAS:?skelet, bir yap?n?n betonarme, çelik, ah?ap gibi ta??y?c? sistemi

KAROT:Zemin, beton, asfalt gibi yap?mlardan, özel ayg?t (karotiyer) ile al?nan silindirik örnek

KAV?TASYON:Su yap?lar?nda rastlanan oyulma olay?

KAYAR KALIP:Dü?ey olarak sürekli yükseltilebilen kal?p

KL?NKER:Çimentonun temel bile?enleri olan kil ve kireç ta??n?n pi?irilmesiyle elde edilen ceviz büyüklü?ündeki ürün

KOMPAKT:S?k?, kat?, yo?un

KONSOL:
1-Bir nesneyi alttan ve duvardan dstekleyen e?ik parça
2- Yaln?z bir ucu yap? eleman?na gömülü, di?er ucu bo?ta olan yap? ö?esi

KOROZYON:Kimyasal a??nma

KÜR: Betonun priz süresi ve dayan?m kazanmas? a?amas?nda su kayb? ve hava etkisinden korunmas?

LENTO:Üzerlerine gelen yükleri ta??yabilmek için kap?, pencere vb. aç?kl?klar?n?n üst ba?lar?na konan ah?ap, çelik ya da betonarme kiri?

L?M?T:Matematite yak?nl?k kavram?na dayal? olarak belirlenen ve özellikle bir fonksiyona de?erinin tamamlanmam?? oldu?u bir noktada, bu noktan?n yak?n?nda bulunan noktalardaki de?erlerine uygun dü?en bir de?er aramak amac?yla yararlan?lan kavaram

LODER:Yüklenici, kepçe

LOS ANGELES A?INMA DENEY?:Agregan?n a??nmaya dayan?kl?l???n?n belirlenmesinde kullan?lan deney 
yöntemlerinden biri

MAFSAL:Eklem, Birbirine ba?lanm?? parçalar?n her yönden dönmesini sa?layan baglant? ögesi

MAS?F:
1- Kaplama ya da doldurma olmayan
2- Beton geni?lik ve derinli?ince ayn? olan

MESNET:

MERTEK:Çat?larda kaplama tahtalar?n? ta??yan, e?im yönünde latalar

MICIR:4-32 mm dane çapl? k?rmata?

MOLOZ:Yap?m y?k?m art???

MOMENT:Bir kuvetin uyguland?? kütleyi bir eksen etraf?nda döndürme e?ilimi

NERVÜR:Di?, damar, kaburga

NERVÜRLÜ DÖ?EME:Bir yönde yakla??k 50 cm aral? seri kiri?çikli tek do?rultulu dö?eme

NERVÜRLÜ ÇEL?K:Üzerinde çe?itli biçimde kabart?lar? olan betonarme çelik

N?VELMAN:Arazi üzerinde çe?itli noktalar?n belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farkl?l?klar?n?n ölçme eylemi

PARAPET:Balkon, teras, köprü vb. korkuluk duvarlar?

PERMEAB?L?TE:Geçirgenlik

POISSON ORANI:Beton numunelerine elastik bölgede bas?nç gerilmeleri uyguland???nda deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzaman?n boyuna birim k?salmaya mutlak de?erce oran?

POROZ?TE:
1- Gözeneklilik
2- Bir bo?lu?un birim dolu hacmine oran?

POZ:Kalem, çe?it

PREFABR?KASYON:Önyap?m, ön üretim

PREKAST:Önceden dökülmü? 

PR?Z:Beton ve harçlar?n?n kat?la?maya ba?lama süresi

PUZOLAN:Tras, kireç ve suyla kar???nca sertle?ebildi?inden ba?lay?c? olarak kullan?lan volkanik toprak

RAD?JENERAL:Bir yap?n?n tüm büyüklü?ü ile zemine oturdu?u yekpare temel. Radye temel

RETORDER:Geciktirici

R?J?T:Sert, kat?, e?ilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan

ROTAR?:Döner. Delicisi dönerek çal??an sondaj makinas? 

RÖTRE:Büzülme 

SEGREGASYON:Ayr??ma

SEPT?K (ÇUKUR):S?zd?rmaz çukur

SLAMP:Çökme, betonun (k?vam?n?n) ölçülebilen oturmas?

SO?UK DERZ:Beton dökümü s?ras?nda uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka aras?nda meydana gelen derz veya süreksizlik

SÖMEL:Temel pabucu

STAT?K:
1-Durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan
2-Dengeli

?APO:Betonarme kiri? ve dö?emelerde a??r? çekme gerilmelerini kar??lmak üzere mesnetlerde ek olarak en üst konan özel ?ekilli demir

?ÖNT (BACA):Bina yükli?ince uzanan geni? ana kanala her kat?n bacas?n?n bA?land??? baca tipi

?ÜT:Dü?me, ak?m h?z?n? kesme için yap?lan basamaklama

TABL?YE:Dö?eme pla??

TA?ERON:Bir yap?n?n bir bölümünü sadece i?çilik olarak üstlenen sermaye, ekipman ve teknik kadrosu az küçük yap?mc?

TRAS:Ba?lay?c? özelli?i olan volkanik tüf

TUVENAN:Dereden ç?kar?lm??, elenmemi? ve y?kanmam??, oldu?u gibi kullan?lan kum çak?l kar???m? yap? malzemesi

TÜREV:Matematikte bir fonksiyonun, bir de?i?kene göre de?i?im h?z?

UN?FORM:Tek biçim homojen e? da??lm?? 

VAKUMLU BETON:Vakum yöntmiyle içindeki fazla suyun al?narak prizi çabukla?t?ran, kal?p alma süresini 
k?saltan beton

V?BRASYON:Titre?im

V?ZKOZ?TE:Bir s?v?ms? maddenin akmaya gösterdi?i kar?? koyma

KAYNAKLAR


1- Türkçe'de Bat? Kökenli Yap? Terimleri (Y. Mimar A. Firuzan BAYTOP)
2- Agregalar (Prof Dr. Turhan Y. ERDO?AN)
3- Anabiritanica
4- Betonarme Yap?larda Kal?c?l?k (Durabilite) 
(Prof. Dr. Bülent BARADAN + ?n?. Yük. Müh. Halit YAZICI + ?n?. Yük. Müh. Hayri YAZICI)
5- TS 4834 / Nisan 1986
6 - Yapi-insaat.com
 

TRANSLATE FOR OTHER LANGAUAGE

GOOGLE

You are here: ANASAYFA

Firma rehberi firma rehberi site ekle